Regler och Villkor

REGLER OCH VILLKOR FÖR "THE GREAT OUTDOORS FISHING PHOTO COMPETITION #MYFISHINGVIEW" SOM ORGANISERAS OCH HÅLLS AV NAVICO OCH HOBIE KAYAK EUROPE

För denna fototävling ("Tävlingen") gäller följande regler och villkor ("Villkoren") och genom att delta i Tävlingen samtycker du till att vara bunden av dem.

Navico förbehåller sig rätten att, på ett rimligt sätt och i enlighet med all relevant lagstiftning och praxis, ändra dessa Villkor vid behov.
 

1.    TÄVLINGSBIDRAG
 
1.1               Genom att delta i Tävlingen garanterar du Navico att alla bilder och foton som skickats in av dig i syfte att delta i Tävlingen ("Tävlingsbidrag") är sanna, korrekta, fullständiga och genuina och följer alla relevanta lagar och dessa Villkor i alla avseenden.  
 
1.2               Navico förbehåller sig rätten att verifiera all information som du tillhandahåller i samband med ditt bidrag och diskvalificera din ansökan efter eget gottfinnande om vi upptäcker att de är felaktiga eller inte följer lagar eller dessa villkor.
 
1.3               Den här Tävlingen är öppen för alla deltagare som är minst 18 år vid det datum då bidraget skickas in. Tävlingen är endast öppen för boende i Storbritannien, Irland, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien, Sverige, Norge, Finland, Österrike, Portugal, Belgien, Schweiz, Luxemburg och Nederländerna och gäller inte där det är förbjudet enligt lag.
 
1.4               Om du är under 18 år och vill delta i Tävlingen måste du ha tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare. Genom att du fyller i anmälningsformuläret och skickar in en anmälan till Tävlingen anses din förälder eller vårdnadshavare ha gett sitt medgivande och samtycka till Tävlingens Villkor enligt beskrivningen i dessa Villkor.
 
1.5               Anställda på Navico och HOBIE KAYAK EUROPE, dess dotterbolag, marknadsföringsföretag och reklambyråer samt leverantörer (gemensamt benämnda "Medarbetare") och familjemedlemmar eller de som bor i samma hushåll som Medarbetare eller någon som är direkt involverad i Tävlingen och bedömningen, inklusive deras familjer och släktingar, är inte berättigade att delta i Tävlingen. 
 
1.6               Bidragen tas emot online från och med den 9 juli 2021 fram till och med den 6 augusti 2021. Alla onlinebidrag måste ha mottagits senast den 6 augusti 23:59 din lokala tid.

 
2.            SÅ HÄR DELTAR DU I TÄVLINGEN:
2.1   Logga in på tävlingssidan Lowrance.com genom att klicka på relevant länk på: https://navico-competitions-staging.herokuapp.com/the-great-outdoors-fishing-photo-competition
 
2.2   Fyll i de obligatoriska fälten i onlineformuläret.
 
2.3   Skicka in ett eget originalfoto.

2.4   Berätta i bildtextfältet varför det inskickade fotot är speciellt för dig.
 
2.5   Ditt Tävlingsbidrag måste skickas digitalt via den tillhandahållna länken på Facebook-sidan eller ovan nämnda länk i del (2.1). Inga andra bidragsformer godtas.
 
2.6   Genom att skicka in foto och Tävlingsbidrag till Tävlingen bekräftar och garanterar du eller din förälder/vårdnadshavare att den person som deltar i Tävlingen är den enda ägaren till eller fotografen av fotot och att det är deras originalverk.
 
2.7   Genom att delta i Tävlingen bekräftar och garanterar du att du äger all upphovsrätt och alla immateriella rättigheter till fotot och att du inte gör intrång i några immateriella rättigheter som tillhör tredje part eller någon annan deltagare.
 
2.8   Om andra personer finns avbildade på ditt inlämnade foto bekräftar och garanterar du att du har inhämtat alla nödvändiga medgivanden från alla som visas på fotot (eller, om bilden visar personer under 18 år, inhämtat förälders/vårdnadshavares medgivande) för de användningsrättigheter som Navico eller dess partner eller dotterbolag kräver i denna Tävlings syfte. 
 
2.9   Genom att godkänna dessa Villkor och anmäla dig till den här Tävlingen bekräftar och garanterar du att du innehar alla rättigheter i enlighet med paragraf 7.7 och att du ska kompensera Navico, dess dotterbolag, medarbetare, tjänstemän och partner för eventuella anspråk från tredje part i samband med sådan överträdelse.
 
2.10           Om du försöker använda bedrägliga metoder, försöker logga in från olika enheter eller på något sätt försöker kringgå reglerna för Tävlingen kan alla dina bidrag tas bort från tävlingen och du diskvalificeras efter Navicos gottfinnande.
 
2.11           Om du inte lyckas slutföra inlämningen av tävlingsbidraget eller om det inskickade fotot inte uppfyller specifikationen för Tävlingsbidraget enligt punkt 7 i dessa villkor eller bryter mot dessa villkor, diskvalificeras du från Tävlingen. 
 
 
3.            SPECIFIKATION AV TÄVLINGSBIDRAG
 
3.1   Ämnet för tävlingsbidragsfotot är ”My Fishing View” (”Min fiskevy”).
 
3.2   Fotona måste vara högst 16 MB och skickas med hög upplösning. 

3.3   Du får delta i Tävlingen genom att skicka in ett enda Tävlingsbidrag.
 
3.4   Om du försöker göra fler än ett försök, eller försöker skicka fler än ett foto med samma eller en annan e-postadress, blir du diskvalificerad.
 
3.5   Du blir diskvalificerad om ditt foto verkar ha tagits på ett sådant sätt att naturlagstiftningen eller kraven på djurens välfärd kan ha överträtts eller om det på annat sätt har tagits på ett icke ansvarsfullt sätt.
 
3.6   Fotot som skickas in måste ha tagits av deltagaren. Även om digitala justeringar och beskärning är tillåtet är det inte tillåtet att ändra hela konceptet eller innehållet i fotot, som att lägga till eller ta bort objekt.
 
3.7   Navico förbehåller sig rätten att ta bort eller neka bidrag från Tävlingen av någon anledning, inklusive men inte begränsat till brott mot dessa Villkor, som inte uppfyller eller följer tävlingsreglerna eller -kraven, bedrägeri, virus- eller buggangrepp, icke-auktoriserad mänsklig intervention, säkerhet, rättvisa eller lämpligt uppförande av Tävlingen eller deltagarna eller där Navico beordras av ett domstolsbeslut eller förbjuds enligt gällande lagar.
 

4.            BEDÖMNING OCH VAL AV VINNARE
 
4.1   En domarjury väljer ut bilder utifrån teknisk skicklighet, mångfald, originalitet och kreativitet i kompositionen.
 
4.2   Domarna bedömer bidragen för att få fram en kategorivinnare och lovordade foton, och kommer gemensamt fram till den totala vinnaren av tävlingen. 
 
4.3   Organisatören väljer ut jurymedlemmar från en bred intressebas bland medarbetarna på Navico och Hobie Kayak för att säkerställa att domarna är objektiva.
 
4.4   När domarna når ett enhälligt beslut om det bästa fotot, som uppfyller alla tävlingsregler, utses och presenteras fotot och ägaren ("Vinnaren").
 
4.5   Vinnarna meddelas via Facebook ELLER via den e-postadress de har skickat in till Tävlingen inom fjorton (14) dagar efter att Vinnarna har utsetts.
 
4.6   Navico har inget ansvar för Vinnarens underlåtenhet att ta emot meddelanden på grund av skräppost eller andra säkerhetsinställningar eller för Vinnarens tillhandahållande av felaktig eller på annat sätt inte fungerande kontaktinformation.
 
4.7   Om Vinnaren inte kan kontaktas via sin Facebook-sida eller den angivna e-postadressen, eller inte har gjort anspråk på priset inom 14 dagar från det att meddelandet om vinst skickades, bedöms Vinnaren som diskvalificerad. Priset kan då förverkas och en annan Vinnare utses.
 
4.8   Vinnarens mottagande av det Pris som erbjuds i denna Tävling sker i enlighet med lokala lagar och bestämmelser och dessa Villkor.
 
4.9   Om Vinnaren bryter mot dessa officiella Tävlingsvillkor diskvalificeras Vinnaren som Vinnare av Tävlingen och alla privilegier som Vinnare upphör omedelbart.
 
 
5.            PRISET
 
5.1     Det fullständiga priset för Vinnaren i denna Tävling är ett paket som består av: Pris”) 
·         En Hobie Mirage® Passport 12.0-kajak
·         En Lowrance HOOK Reveal 9" TripleShot (000-15531-001)
·         En C-MAP-karta (anpassat beroende på vinnarens plats) och
·         En Lowrance-jacka och ett merch-paket.
 
5.2   Detaljerna i priset ska fastställas av Navico ensamt.
 
5.3   Inga kontanter eller andra ersättningar för Priset tillåts.
 
5.4   Priset kan inte överlåtas eller bytas och återbetalas inte.
 
5.5   Det är inte tillåtet för Vinnaren att överföra eller tilldela Priset till någon annan eller begära kontanter som motsvarar Priset.
 

6.            SKADESLÖSHET OCH ANSVARSBEGRÄNSNING 
 
6.1   Så långt lagen tillåter ska Navico hållas skadeslöst för eventuella förluster, skador, personskador, kostnader eller utgifter som du drabbas av, oavsett om det orsakas direkt eller indirekt, i samband med Tävlingen, Tävlingsbidraget eller användning av Priset. Ingenting i dessa villkor utesluter Navicos ansvar för dödsfall eller personskador som uppkommer på grund av Navicos egen försumlighet eller annat ansvar som inte enligt lag kan uteslutas.
 
6.2   Du samtycker till att kompensera Navico, dess dotterbolag, parter, anställda, befattningshavare och hålla dem skadeslösa för förlust, skada, personskada, kostnader och utgifter inklusive rimliga juridiska avgifter till följd av ditt bidrag i Tävlingen, inklusive men inte begränsat till anspråk på immateriella rättigheter som görs av tredje part.
 
6.3   Navico och dess organisatörs parter tar inte på sig något ansvar för förlust, skada eller försening av Tävlingsbidraget, oavsett om det beror på överföringsfel, fel på webbplatsen, datorfel, programfel från tredje part på något sätt eller i någon form, immateriella rättigheter och dataskydd.

 

6.4   Deltagare och Vinnare samtycker till att deras vinnande bilder visas på konton tillhörande Navico på sociala medier, förutom på Facebook, som kan vara dess webbplats, Twitter, LinkedIn eller andra sociala medier.
 
6.5   Genom att skicka in ett Tävlingsbidrag ger du Navico en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande kommersiell licens obegränsad i tid, att använda Tävlingsbidraget (oavsett om det vinner Tävlingen) i alla format och i alla typer av kommunikation samt för alla reklamsyften som Navico bedömer vara lämpliga. Du intygar och garanterar Navico och dess dotterbolag, med avsikt att Navico eller dess dotterbolag ska förlita sig på sådan representation och garanti, att alla dina Tävlingsbidrag är dina original och att du har exklusiv äganderätt till vart och ett av dem och har rätten, utan tillstånd från någon annan person eller juridisk person, att till Navico och dess dotterbolag licensiera rättigheterna i Tävlingsbidraget för alla de syften som avses i dessa villkor. 
 
6.6   Omfattningen av den licens som ges till Navico och dess dotterbolag i paragraf 6.5 ska inkludera din oåterkalleliga tillåtelse till Navico och dess dotterbolag att använda, reproducera, publicera, visa, överföra, kopiera, ändra, lagra och skriva ut (ditt Tävlingsbidrag kan förekomma på material som vi säljer, t.ex. kort, kalendrar, böcker, muggar, T-shirts, kepsar osv.). Ditt tävlingsbidrag över hela världen för sådana ändamål som Navico bedömer som lämpliga utan begränsning.
 
6.7   Genom att delta i den här Tävlingen samtycker du, i den mån det är tillåtet enligt gällande lagar, till att friskriva och hålla Arrangören skadeslös från alla typer av personskador, förluster, skador eller följdskador av något slag som kan uppstå till följd av deltagande i eller i samband med Tävlingen. 
 
 
7.            DATAINSAMLING
 
7.1    Förutom vad som anges i dessa Villkor eller i syfte att driva Tävlingen kommer uppgifterna och informationen som Deltagarna tillhandahåller när de deltar i Tävlingen eller tar emot Priset inte att användas i något annat kampanjsyfte och inte heller skickas till tredje part, förutsatt att du inte har valt att bli kontaktad i marknadsföringssyfte i enlighet med vår Sekretesspolicy.
 
7.2   Alla Tävlingsdeltagare samtycker ovillkorligen till insamling och användning av sitt namn, sin e-postadress och sitt bosättningsland i samband med Tävlingsbidragens krav och berättigande enligt dessa Villkor.
 
7.3   Vi använder en PaaS-portal (Platform as a Service) med namnet Heruku för att bygga och driftsätta apparna och driva tävlingen. Heruku gör driftsättningen mycket enkel och effektiv. Heruku använder i sin tur AWS (Amazon Web Services) för appen och dess databas. Databaserna är krypterade så att varken Heruku eller AWS har åtkomst till de data som databaserna innehåller. Databaserna säkerhetskopieras inom AWS. Den region som AWS använder för att inrymma appen och databasen är datacentret EU-west-1 i Irland. 
 
7.4   Dina personuppgifter, till exempel namn och e-postadress, samlas in och lagras av Heruku. Du kan läsa om hur Heruku behandlar dina personuppgifter här
 
7.5   Navico och dess dotterbolag som kan komma att använda Tävlingsbidraget i denna Tävlings syfte eftersträvar att samla in, behålla eller bearbeta alla mottagna data i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd i England och EU. 
 
7.6   Din information och dina personuppgifter i vårt system tas bort permanent efter att Tävlingen har avslutats, såvida du inte väljer att bli kontaktad för våra kampanjer eller få vårt nyhetsbrev.
 
7.7   Vi följer allmänna principer för datasekretess när vi samlar in och bearbetar personuppgifter som kräver att vi: 
7.7.1         Endast samlar in och bearbetar följande data för att administrera kampanjen och verifiera din behörighet: 
·         Förnamn, Efternamn 
·         E-postadress. 
·         Bosättningsland
7.7.2         Samlar in och använder personuppgifter baserat på vårt legitima intresse att hantera kampanjen, rättvist och endast i lagliga och specificerade syften i relation till våra legitima affärsmål.
7.7.3         Begränsar vår insamling av personuppgifter till vad som är lämpligt, relevant och inte utöver det avsedda syftet.
7.7.4         På begäran tillhandahåller ett förtydligande om våra rutiner för behandling av personuppgifter på ett tydligt och transparent sätt. 
7.7.5         Ser till att de personuppgifter vi samlar in, lagrar och använder är korrekta.
7.7.6         Behåller personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppfylla det fastställda syftet. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att förstöra eller radera alla personuppgifter som vi inte längre behöver och följa alla tillämpliga scheman och policyer för lagring av uppgifter.
7.7.7         Skyddar de personuppgifter vi lagrar.
7.7.8         Endast överför dina personuppgifter till tredjepartsbehandlare som hjälper oss att driva Tävlingen och som är bundna av liknande skyldigheter vid behandling av dina personuppgifter, inklusive: Mr Zen Ltd, Unit B3, Endeavour Place, Coxbridge Business Park, Farnham, Surrey, GU10 5EH, som administrerar kampanjwebbplatsen. 
 
7.8   Vi avser att lagra dina personuppgifter endast under denna Tävlings varaktighet. När Tävlingen har avslutats kan du behöva ange dina uppgifter igen om du vill delta i våra framtida kampanjer eller tävlingar.
 
7.9   Om du vill att vi ska behålla din information i vår databas och anmäla dig till vårt nyhetsbrev om marknadsföring eller få information om de senaste kampanjerna och erbjudandena kan du anmäla dig i det sista steget innan du skickar in ditt anspråk.
 
7.10           Vi tar gärna emot frågor, kommentarer eller förfrågningar som du kan ha om detta sekretessmeddelande.  Du kan skicka ett e-postmeddelande till DPO@Navico.com eller skriva till oss på:
Data Protection Officer
Navico Marine Electronics S.L.,
Müelle de Poniente 6, Edificio Panoramis, Planta baja, Suite A, 03003 Alicante, Spanien.

Använd också de här kontaktuppgifterna om du har klagomål gällande vårt sätt att använda dina personuppgifter. 

7.11           Om vi inte hanterar ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt och inom rimlig tid har du rätt att lämna in klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten.
 
7.12           Du har rätt att begära information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Du har rätt att:
a.       Begära åtkomst till dina personuppgifter som vi lagrar.
b.       Förhindra att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
c.       Be oss radera dina personuppgifter eller korrigera felaktiga uppgifter.
d.       Förhindra bearbetning som kan orsaka skada eller besvär för dig eller någon annan.
 
 
8.            ALLMÄNT
 
8.1   Navico, dess dotterbolag eller partner ska hållas skadeslösa för eventuella avbrott i Tävlingen, vare sig det gäller force majeure eller andra faktorer som ligger utanför Arrangörens kontroll.
 
8.2   Navico förbehåller sig rätten att, på ett rimligt sätt och i enlighet med all relevant lagstiftning och praxis, ändra dessa Villkor.
 
8.3   Priserna kan inte överföras, bytas ut eller lösas in mot kontanter av Vinnarna.
 
8.4   Navico, dess dotterbolag eller partner ansvarar inte för: (a) misslyckande att ta emot inlämningar på grund av överföringsfel och andra förhållanden som ligger utanför dess rimliga kontroll, (b) sena, förlorade, feldirigerade eller skadade överföringar eller anspråk utanför eller i samband med denna Kampanj, (c) dator- eller kommunikationsrelaterade fel eller funktionsfel, (d) eventuella avbrott, förluster eller följdskador som orsakas av händelser som ligger utanför Navicos kontroll, eller (e) eventuella utskriftsfel eller typografiska fel i något material som är kopplat till Tävlingen utöver det som visas på den officiella Tävlingssidan.
 
8.5   Deltagarna är ensamt ansvariga för alla tillämpliga skatter, växlingsavgifter och andra relevanta kostnader eller utgifter som inte anges i dessa Villkor som inkluderat i Prisavsnittet.
 
8.6   Navico förbehåller sig rätten att när som helst återkalla erbjudandet efter eget gottfinnande.
 
8.7   Denna Tävling regleras av norsk lag. Oavsett vad som anges ovan kan du som konsument dra nytta av vissa obligatoriska bestämmelser i enlighet med lagarna i ditt hemland. Ingenting i dessa Villkor, inklusive denna klausul om lagval, påverkar dina rättigheter som konsument att förlita dig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lagstiftning.
 
8.8   Navico förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra eller modifiera dessa Villkor utan deltagarnas vetskap.
 
8.9   Du samtycker till att acceptera Navicos beslut som slutgiltiga och bindande när det gäller innehållet i denna tävling.
 
8.10           Tävlingen lyder under alla gällande lokala lagar och förordningar.