Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR 'THE GREAT OUTDOORS FISHING PHOTO COMPETITON #MYFISHINGVIEW' GEORGANISEERD EN GEHOUDEN DOOR NAVICO EN HOBIE KAYAK EUROPE

Op deze fotowedstrijd (de 'wedstrijd') zijn de volgende algemene voorwaarden ('voorwaarden') van toepassing. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u ermee akkoord dat u hieraan gebonden bent.

Navico behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden indien nodig te wijzigen, in redelijke mate en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en gedragscodes.


1. WEDSTRIJDDEELNAME

1.1 Door aan deze wedstrijd mee te doen, garandeert u Navico dat alle afbeeldingen en foto's die u hebt ingestuurd om deel te nemen aan de wedstrijd ('deelname') waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en echt zijn en in alle opzichten voldoen aan alle relevante wetten en deze Voorwaarden.

1.2 Navico behoudt zich het recht voor om alle informatie die u hebt verstrekt in verband met uw deelname te controleren en uw inzending naar eigen goeddunken te diskwalificeren indien deze onjuist of onverenigbaar is met de wetten of deze voorwaarden.

1.3 Deze wedstrijd is beschikbaar voor alle deelnemers van 18 jaar en ouder op de datum van de inzending. De wedstrijd is alleen toegankelijk voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Zweden, Noorwegen, Finland, Oostenrijk, Portugal, België, Zwitserland, Luxemburg en Nederland en is ongeldig indien dit wettelijk is verboden.

1.4 Als u jonger bent dan 18 jaar en u wilt meedoen aan deze wedstrijd, moet u toestemming van uw ouder of voogd hebben om aan de wedstrijd mee te doen. Door het deelnameformulier in te vullen en een inzending voor de wedstrijd in te sturen, wordt uw ouder, voogd of verzorger geacht deze toestemming te hebben gegeven en akkoord te gaan met de voorwaarden van de wedstrijd zoals beschreven in deze voorwaarden.

1.5 Werknemers van Navico en HOBIE KAYAK EUROPE, haar filialen, dochterondernemingen, reclame- en promotiebureaus en leveranciers (gezamenlijk de 'werknemers') en directe familieleden en/of personen die in hetzelfde huishouden wonen als de werknemers of personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de wedstrijd en juryleden, inclusief hun gezinnenen familieleden, komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd.

1.6 Inzendingen worden online geaccepteerd vanaf 9 juli 2021 tot en met 6 augstus 2021. Alle online-inzendingen moeten uiterlijk op 6 agustus om 23:59 uur plaatselijke tijd zijn ontvangen.


2. MEEDOEN AAN DE WEDSTRIJD:

2.1 Meld u aan op de wedstrijdpagina Lowrance.com door op de betreffende link te klikken op: https://navico-competitions-staging.herokuapp.com/the-great-outdoors-fishing-photo-competition

2.2 Vul de verplichte velden op het online formulier in.

2.3 Stuur uw eigen originele foto in.

2.4 Vertel ons in het bijschriftveld waarom de ingezonden foto speciaal voor u is.

2.5 Uw inzending moet digitaal worden ingediend via de link op de Facebook-pagina of via de bovenstaande link in deel (2.1). Andere vormen van deelname worden niet geaccepteerd.

2.6 Door een foto in te zenden en deel te nemen aan de wedstrijd, bevestigt en garandeert u of uw ouder/voogd dat de persoon die deelneemt aan de wedstrijd de enige eigenaar of fotograaf is van de foto en dat dit het oorspronkelijke werk is.

2.7 Door deel te nemen aan de wedstrijd bevestigt en garandeert u dat u alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van de foto bezit en dat u geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde of een andere deelnemer.

2.8 Als er afbeeldingen van andere personen op uw ingezonden foto staan, bevestigt en garandeert u dat u alle benodigde toestemmingen hebt verkregen van iedereen die op die foto staat afgebeeld (of, wanneer de foto personen toont die jonger zijn dan 18 jaar, de toestemming van hun ouder/voogd) voor de gebruiksrechten die Navico of haar partners of gelieerde ondernemingen voor het doel van deze wedstrijd vereisen.

2.9 Door deze voorwaarden te accepteren en aan deze wedstrijd deel te nemen, bevestigt en garandeert u dat u over alle toestemmingen beschikt in overeenstemming met artikel 7.7 en dat u Navico , haar gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen en partners vrijwaart van claims die door derden zijn ingediend met betrekking tot een dergelijke inbreuk.

2.10 Als u probeert frauduleuze methoden te gebruiken, probeert u aan te melden via verschillende apparaten of probeert de regels van de wedstrijd te omzeilen, kunnen al uw inzendingen worden verwijderd uit de wedstrijd en wordt u gediskwalificeerd naar eigen goeddunken van Navico.

2.11 Als u de inzending niet voltooit of als de ingezonden foto niet voldoet aan de deelnamespecificatie volgens bepaling 7 van deze voorwaarden of als u deze voorwaarden schendt, wordt u gediskwalificeerd voor de wedstrijd.


3. DEELNAMESPECIFICATIE

3.1 Het onderwerp van de foto is "Mijn Sportvis Uitzicht".

3.2 Foto's moeten maximaal 16 MB groot zijn en in hoge resolutie worden ingediend.

3.3 Je mag aan de wedstrijd meedoen door slechts één inzending in te dienen;

3.4 Als u meer dan één poging probeert te doen of als u meer dan één foto met hetzelfde of een ander e-mailadres probeert in te dienen, wordt u gediskwalificeerd.

3.5 U wordt gediskwalificeerd als uw foto zodanig is gemaakt dat de wet op wilde dieren of de vereisten voor dierenwelzijn zijn geschonden of als de foto op een andere manier op onverantwoorde wijze is genomen.

3.6 De ingezonden foto moet oprecht door de deelnemer worden gemaakt. Hoewel digitale aanpassingen en uitsnijden zijn toegestaan, is het niet toegestaan om het gehele concept of de inhoud van de foto te wijzigen, zoals het toevoegen of verwijderen van objecten.

3.7 Navico behoudt zich het recht voor om inzendingen uit de Wedstrijd om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het schenden van deze Voorwaarden, het niet voldoen aan of volgen van de regels of vereisten voor deelname aan de wedstrijd, fraude, virus- of bug-aanvallen, niet-geautoriseerde menselijke interventie, beveiliging, Eerlijkheid of correct gedrag van de Wedstrijd of de deelnemers of waar Navico wordt voorgeschreven door een gerechtelijk bevel of verboden krachtens relevante wetgeving.


4. Jury EN WINNAAR SELECTEREN

4.1 Een jury selecteert beelden op basis van technische vaardigheden, diversiteit, originaliteit en creativiteit van de compositie.

4.2 De juryleden beoordelen de inzendingen om de winnaar van de categorie en de foto's met commentaar vast te stellen en komen gezamenlijk overeen met de winnaar van de wedstrijd.

4.3 De organisator selecteert juryleden uit een breed belangenpool tussen het Navico en Hobie Kayak personeel om ervoor te zorgen dat objectiviteit wordt gehandhaafd door de jury.

4.4 Wanneer de juryleden een unaniem oordeel over de beste foto bereikten, die aan alle deelnamevereisten heeft voldaan, worden de geselecteerde foto en de eigenaar ('winnaar') geselecteerd en bekendgemaakt.

4.5 De winnaars worden binnen veertien (14) dagen na selectie van de winnaars op de hoogte gesteld via Facebook OF via het e-mailadres dat ze hebben opgegeven voor de wedstrijd.

4.6 Navico is niet aansprakelijk voor het niet-ontvangen van berichten door de winnaar als gevolg van spam-, junkmail- of andere beveiligingsinstellingen, of voor het verstrekken van onjuiste of anderszins onbruikbare contactgegevens door de winnaar.

4.7 In het geval dat er geen contact kan worden opgenomen met de winnaar via zijn Facebook-pagina of het opgegeven e-mailadres, of de prijs niet binnen 14 dagen na het versturen van de awardmelding kan worden geclaimd, Vervolgens wordt hij als gediskwalificeerd beschouwd en kan de prijs worden verbeurd en kan een andere winnaar worden geselecteerd.

4.8 Ontvangst door de winnaar van de prijs in deze campagne is onder voorwaarde van naleving van alle lokale wet- en regelgeving.

4.9 ELKE SCHENDING VAN DEZE OFFICIËLE REGELS DOOR DE WINNAAR (NAAR INZICHT VAN Navico) ZAL LEIDEN TOT DISKWALIFICATIE VAN DE WINNAAR, EN ALLE VOORDELEN ALS WINNAAR ZULLEN ONMIDDELLIJK WORDEN BEËINDIGD.


5. De PRIJS

5.1 De volledige prijs voor de winnaar van deze wedstrijd is een pakket bestaande uit: Prijzen:
• Een Hobie Mirage® Passport 12.0 kajak;
• Een Lowrance HOOK Reveal 9" TripleShot (000-15531-001);
• Een C-MAP kaart (in overeenstemming met de locatie van de winnaar); en
• Een Lowrance jack en merchandise pack.

5.2 De prijs worden uitsluitend bepaald door Navico.

5.3 Het is niet toegestaan geld of andere prijzen te vervangen;

5.4 De prijs is niet overdraagbaar, niet uitwisselbaar en niet-restitueerbaar;

5.5 Vervanging van de prijs of overdracht/toewijzing van de prijs aan anderen of een verzoek om het equivalente bedrag in contanten door de winnaar is niet toegestaan.


6. Schadeloosstelling EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Navico zijn aansprakelijkheid uit voor verlies, schade, letsel, kosten of uitgaven die u hebt geleden, direct of indirect, en hoe dan ook, in verband met de Wedstrijd, de Inzending of het gebruik van de Prijs. Niets in deze Voorwaarden sluit Navico aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Navico of enige andere aansprakelijkheid die, in het kader van de wet, niet kan worden uitgesloten.

6.2 U gaat ermee akkoord Navico, haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, partijen, werknemers, En houden ze allemaal schadeloos voor verlies, schade, letsel, kosten of uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, als gevolg van uw deelname aan de Wedstrijd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van intellectuele eigendomsrechten die door derden zijn gemaakt.

6.3 Navico en de partijen van de organisator aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verloren, beschadigde of vertraagde toegang, ongeacht of dit het gevolg is van verzendfouten, websitestoringen, computerfouten, toepassingsfouten van derden op welke manier dan ook of in welke vorm dan ook, intellectuele eigendomsrechten en gegevensbescherming.

6.4 Deelnemers en winnaar gaan ermee akkoord dat hun winnende foto's worden weergegeven in de sociale media-accounts van Navico, anders dan Facebook, dat de website, Twitter, LinkedIn of andere sociale media kan zijn.

6.5 Door een Inzending in de Wedstrijd verleent u Navico een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde commerciële licentie onbeperkt op tijd, om de Inzending (al dan niet de Wedstrijd wint) in alle indelingen en op elk communicatiemiddel te gebruiken, En voor alle promotiedoeleinden die Navico passend acht. U verklaart en garandeert Navico en haar gelieerde ondernemingen, met de bedoeling dat Navico of haar gelieerde ondernemingen zich zullen baseren op een dergelijke verklaring en garantie, dat elk van uw Inzendingen origineel is, En dat u elk van hen exclusief in eigendom hebt en het recht hebt, zonder toestemming van een andere persoon of rechtspersoon, om Navico en zijn gelieerde ondernemingen de rechten op de Inzending in licentie te geven voor alle in deze voorwaarden genoemde doeleinden.

6.6 Het toepassingsgebied van de licentie die Navico en haar gelieerde ondernemingen in paragraaf 6.5 worden verleend, omvat uw onherroepelijke toestemming aan Navico en haar gelieerde ondernemingen om te gebruiken, reproduceren, publiceren, weergeven, verzenden, Kopiëren, aanpassen, opslaan en afdrukken (uw inzending kan tijdens de verkoop op materiaal verschijnen, bijv. kaarten, kalenders, boeken, mokken, T-shirts, caps enz.). Uw inzending wereldwijd voor doeleinden zoals Navico past zonder beperkingen.

6.7 Door deel te nemen aan deze promotie gaat u ermee akkoord, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, de organisator te vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor letsel, verlies, schade of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit deelname aan of verband houdt met de promotie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het toekennen, aanvaarden of ontvangen van de korting.


7. Gegevensverzameling

7.1 Anders dan zoals uiteengezet in deze voorwaarden of met het oog op de uitvoering van de promotie, worden de gegevens en informatie die door de deelnemer zijn verstrekt bij het deelnemen aan de promotie of het claimen van de korting niet gebruikt voor andere promotionele doeleinden, noch worden deze doorgegeven aan derden.

7.2 Alle deelnemers aan de Wedstrijd gaan onvoorwaardelijk akkoord met het verzamelen en gebruiken van hun naam, e-mailadres en bekendmaking van hun land van verblijf in verband met de vereisten voor deelname aan de Wedstrijd en de voorwaarden die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet.

7.3 We gebruiken een PaaS-portal (Platform as a Service) genaamd Heruku om de apps te bouwen en te implementeren en de wedstrijd te organiseren. Heruku houdt implementatie zeer eenvoudig en efficiënt. Heruku gebruikt op zijn beurt AWS (Amazon Web Services) om de app en de bijbehorende database te hosten. De databases zijn gecodeerd, zodat noch Heruku noch AWS toegang hebben tot de gegevens in de databases. In AWS wordt een back-up gemaakt van de databases. De regio die door AWS wordt gebruikt om de app en database te hosten, is EU-west-1 datacenter in Ierland.

7.4 Uw persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres worden verzameld en opgeslagen door Heruku. Hier kunt u lezen hoe Heruku met uw persoonlijke gegevens omgaat .

7.5 Navico en/of aan Navico gelieerde ondernemingen die Instapgegevens kunnen gebruiken voor het doel van deze Wedstrijd, streven ernaar alle ontvangen gegevens te verzamelen, bewaren of verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming die van kracht is in Engeland en de EU.

7.6 Uw gegevens en persoonlijke gegevens in ons systeem worden na voltooiing van de Wedstrijd automatisch permanent verwijderd, tenzij u ervoor kiest om contact op te nemen voor onze aanbiedingen of onze nieuwsbrief te ontvangen.

7.7 We houden ons aan algemene principes inzake gegevensprivacy bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens die vereisen dat we:
7.7.1 Verzamel en verwerk alleen de volgende gegevens om de promotie te beheren en te controleren of u in aanmerking komt:
• Voornaam, Achternaam
• E-mailadres:
• Land van verblijf
7.7.2 Persoonlijke gegevens op eerlijke wijze verzamelen en gebruiken, en alleen voor wettige en gespecificeerde doeleinden die verband houden met onze legitieme zakelijke doelstellingen.
7.7.3 Onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot wat adequaat, relevant en niet buitensporig is voor het beoogde doel.
7.7.4 Op uw verzoek voldoende heldere en transparante toelichting zullen geven over ons beleid inzake de verwerking van persoonlijke gegevens.
7.7.5 De nauwkeurigheid waarborgen van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, bewaren en gebruiken.
7.7.6 Persoonlijke gegevens alleen bewaren gedurende de tijd die nodig is om het vastgestelde doel te bereiken. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om alle persoonlijke gegevens die we niet meer nodig hebben te vernietigen of uit onze systemen te verwijderen, en alle toepasselijke schema's en beleidsregels voor het bewaren van documenten in acht te nemen.
7.7.7 De persoonlijke gegevens die we in ons bezit hebben beschermen.
7.7.8 Draag uw persoonlijke gegevens alleen over aan externe verwerkers die ons helpen bij het organiseren van het Wedstrijd-evenement en die gebonden zijn aan een vergelijkbare verplichting met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens, waaronder: Dhr. Zen Ltd, Unit B3, Endeavor Place, Coxbridge Business Park, Farnham, Surrey, GU10 5EH, die de promotiewebsite beheert.

7.8 We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens alleen te bewaren tijdens de duur van deze promotie. Nadat de claim is afgerond en de promotie is geëindigd, moet u mogelijk uw gegevens opnieuw invoeren als u wilt deelnemen aan onze andere promoties.

7.9 Als u wilt dat wij uw informatie in onze database bewaren en onze marketingnieuwsbrief of informatie over recente promoties en deals wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor aanmelden tijdens de laatste stap van het indienen van uw claim.

7.10 We zijn zeer blij met alle vragen, opmerkingen of verzoeken die u hebt met betrekking tot deze privacyverklaring.  U kunt ons een e-mail sturen via DPO@Navico.com of een brief sturen naar:
Functionaris voor gegevensbescherming
Navico Marine Electronics S.L.,
Muelle de Poniente 6, Edificio Panoramais, Planta baja, Suite A, 03003 Alicante, Spanje.
Gebruik deze contactgegevens ook als u klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben gebruikt.
7.11 Als wij uw klacht niet naar tevredenheid en binnen een redelijk tijdsbestek afhandelen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming.

7.12 U hebt het recht om te vragen hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. U hebt het recht om:
a. Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die we in ons bezit hebben.
b. Te verbieden dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct-marketingdoeleinden.
c. Ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of onjuiste gegevens te corrigeren.
d. Verwerking te verbieden die schade of bezorgdheid voor u of anderen kan veroorzaken.


8. ALGEMEEN

8.1 De organisator is niet aansprakelijk voor onderbreking van de promotie als gevolg van overmacht of andere factoren waarover de organisator geen controle heeft.

8.2 De organisator behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, in redelijke mate en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en gedragscodes.

8.3 Kortingen zijn niet-overdraagbaar, niet-uitwisselbaar of inwisselbaar voor contant geld door deelnemers.

8.4 Navico, haar gelieerde ondernemingen of partners zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: (a) het niet ontvangen van inzendingen als gevolg van transmissiestoringen en andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht liggen; (b) late, kwijtgeraakte, verkeerd gerouteerde of beschadigde transmissies of claims; (c) computer- of communicatiestoringen; (d) ontwrichting, verlies of gevolgschade door gebeurtenissen buiten de controle van de organisator; of (e) drukfouten of typografische fouten in materialen die verband houden met de promotie, anders dan wat op de officiële website van de organisator is weergegeven.

8.5 Deelnemers zijn als enige verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen, valutawisselkosten en andere relevante kosten of uitgaven die niet in deze voorwaarden zijn vermeld zoals opgenomen in de korting.

8.6 De organisator behoudt zich het recht voor om de aanbieding op elk moment in te trekken.

8.7 Op de promotie is het Noorse recht van toepassing. Niettegenstaande het voorgaande kunt u als consument gebruikmaken van bepaalde verplichte bepalingen conform de wetgeving van het land waar u woont. Niets in deze voorwaarden, inclusief deze rechtskeuzeclausule, heeft invloed op uw rechten als consument om gebruik te maken van verplichte bepalingen onder lokaal toepasselijk recht.

8.8 De organisator behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennis van de deelnemer bij te werken, aan te passen of te wijzigen.

8.9 Daarnaast gaat u ermee akkoord dat u de beslissingen van Navico met betrekking tot de inhoud van deze campagne accepteert als definitief en bindend.

8.10 Op de campagne zijn alle relevante lokale wetten en voorschriften van toepassing.